Plan integritate

I. PREVENIREA CORUPTIEI

II. EDUCATIA ANTICORUPTIE

III. COMBATEREA FENOMENULUI DE CORUPTIE

 

EDUCATIA ANTICORUPTIE – MASURI

 

  1. Membrii grupului de lucru care au realizat planul de integritate la nivelul unitatii de invatamant au obligatia de a organiza la inceputul fiecarui an scolar (pana la data de 15 septembrie) seminarii/ dezbateri pe teme de anticoruptie. In cadrul intalnirii, personalul didactic si auxiliar este informat cu privire la prevederile codului de etica al profesorului, au loc dezbateri privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau ale incidentelor de integritate. Profesorii responsabili vor coordona seminariile si vor intocmi un proces- verbal in care se vor detalia toate aspectele aduse in discutie.

 

  1. Invatatoarele si educatoarele au obligatia de a informa atat parintii, cat si elevii cu privire la educatia anticoruptie:

 

A)informarea parintilor se poate face in cadrul primei sedintei de la inceputul anului scolar sau, dupa caz, in cadrul unor intalniri ce au ca scop diseminarea prevederior codului etic al profesorului/ al elevului.

 

  1. introducerea tematicii anticoruptie in planificarea orelor de consiliere si orientare (1 ora pe semestru) prin care elevii sunt informati si responsabilizati cu privire la riscurile si consecintele negative ale coruptiei.

 

  1. Realizarea de parteneriate cu institutii ce au competente in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei ( Politia locala, organizatii nonguvernamentale etc.)

 

  1. Publicarea anuala a unui raport privind sanctiunile disciplinare aplicate la nivelul unitatilor de invatamant legate de fapte de coruptie ( daca este cazul).

 

  1. Diseminarea prevederilor codului de etica,   a strategiei anticoruptie in

 

educatie 2016-2017 in cadrul consiliilor profesorale si/sau in cadrul seminariilor propuse de membrii comisiei anticoruptie.

 

  1. Verificarea gradului de cunoastere de catre angajatii/elevii/ parintii unitatii de invatamant a prevederilor codului etic prin chestionare semestriale.

 

  1. Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice pe tema anticoruptiei cu participarea factorilor cointeresati( scoala, familie, primarie, politie).

 

  1. Organizarea la nivel local a unor campanii pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei ( prin parteneriate scoala- comunitate-familie, brosuri, articole in revista scolii).

 

    Planul de integritate al Scolii Primarea „Angels” Paulesti conform OMEN 5144/26 septembrie 2013

 

 

 

Obiectiv specific 1.2. Remedierea vulnerabilitătilor specifice institutiilor publice prin

implementarea sistematică a măsurilor preventive.

 

 

 

Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de
verificare
1.1.1. Autoevaluarea Date si Absenta Tiu Nicoleta În limita Permanent Rapoarte
periodică a  gradului  de informatii procedurilor Rimbach Sorina bugetului anuale
implementare a măsurilor colectate la de lucru Ispas Alina
preventive obligatorii la nivelul
nivelul MEN institu_ie
1.2.3. Identificarea de Numărul de Nealocarea Conducerea În limita Permanent Raportări
resurse financiare prin proiecte resurselor unitătii bugetului
accesarea fondurilor depuse umane
structurale pentru Numărul de necesare
implementarea de proiecte proiecte
în domeniul integritătii  si finan_ate
bunei guvernări la nivelul
sectorului educational, în
parteneriat cu  societatea
civilă
1.2.5. Îmbunătătirea Număr de Nealocarea Conducerea În limita Semestrial Strategia de
strategiilor de comunicare comunicate resurselor unitătii bugetului informare
pe  teme  anticoruptie  la de presă umane publică să fie
nivelul unitătilor de necesare actualizată
învătământ, care să ia în permanent
calcul potentialele riscuri
si vulnerabilităti la
coruptie.
1.2.6. Crearea unei Număr de Nealocarea Conducerea În limita Semestrial Site-urile web
structuri minime  pentru proceduri resurselor unitătii bugetului ale   unitătii
site-urile web ale elaboarte umane de
unitătilor de învătământ Număr de necesare învătământ
si  pentru inspectoratele site-uri web
scolare   si  asigurarea cu   structura
actualizării permanente ale minimă
acestora functională
1.3.1. Aprobarea, Gradul de Resurse Conducerea Finatare Permanent Diseminarea
implementarea si cunoastere financiare unitătii fonduri

structurale

surselor de

 

monitorizarea aplicării de către insuficiente etică în
Codului etic pentru angajati a pentru cadrul
învătământul normelor si componenta consiliilor
preuniversitar si al prevederilor de formare a profesorale
Codului  de  referintă al codului
eticii si deontologiei
universitare.
1.3.2. Aprobarea şi Numărul de Resurse Conducerea Permanent Diseminarea
implementarea codului informări financiare unităţii de Finantare

fonduri

structurale

prevederilor
etic/deontologic pentru periodice insuficiente învăţământ codului de
personalul  din  educaţie asupra etică
care lucrează în proiecte prevederilor Diseminarea
cu finanţare externă codului de prevederilor
etică codului de
Numarul de etică prin
diseminări de intermediul
bune practici programelor
de   formare
continuă a
personalului
didactic
1.3.3.  Desfăşurarea  de Număr de Nealocarea Conducerea În limita Anual Rapoarte de
acţiuni  de  promovare  a acţiuni de resurselor unităţii bugetului activitate
prevederilor codului de promovare, necesare prevăzut publicate
etică pentru învăţământul prezentare şi anual
preuniversitar dezbatere a
codurilor
Rapoartele
de activitate
publicate
anual
1.3.4. Consolidarea unor Rapoarte de Nealocarea Conducerea În limita Anual Raport de
sisteme interne de activiate resurselor unităţii bugetului evaluare a
management şi asigurare publicate necesare prevăzut instituţie
a   calităţii la nivelul anual Rapoarte de
unităţilor şcolare care să Număr de activitate
asigure  transparenţa  şi sisteme publicate
responsabilitatea interne de anual
instituţională,  legate  de management
etica profesională şi de şi asigurarea
performanţele profesionale caltăţii
implementate
la nivelul
unităţiilor   şi
instituţiilor de
învăţământ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 2.2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul beneficiarilor educaţiei
Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de
verificare
2.2.1. Introducerea tematicii Număr de Reducerea Conducerea În limita Permanent Plan de
anticorupţie în cadrul elevi numărului de unităţii de bugetului învăţământ
activităţilor extracurriculare beneficiari ai ore pe învăţământ Programa
şi al programelor tematicii săptămână şcolară
şcolare(promovarea unei Evoluiţia
discipline opţionale în cadrl percepţiei
CDS din ariile curriculare privind
Om şi societate şi tematica
Consiliere şi orientare)
2.2.3. Monitorizarea  video Numărul de Nealocarea Conducerea În limita Permanent Inregistrăril
şi audio a concursurilor şi camere resurselor unită_ii de bugetului e  video şi
examenelor naţionale video necesare învăţământ aprobat audio
organizate în sistemul montate Rapoarte
educaţional Evoluţia de
percepţiei monitorizar
privind ea
corupţia concursuril
or şi
examenelo
r naţionale
2.2.4. Derularea de Numărul de Nealocarea Conducerea În limita Permanent Rapoarte
programe  şi  campanii  de campanii resurselor unităţii de bugetului privind
informare şi derulate necesare învăţământ prevăzut derularea
responsabilizare a  elevilor Numărul de campaniei
cu  privire  la  riscurile  şi programe
consecinţele  negative  ale implementat
corupţiei e
2.2.5. Revizuirea  unui cod Numărul de Resurse Conducerea Autofinantare Septembrie Rapoarte
etic al elevilor, raportat la informări financiare unităţii de 2016 referitoare
Codul etic pentru periodice insuficiente învăţământ la
învăţământul preuniversitar asupra Comisia diseminare
aspectelor judeţeană de a
de încălcare etică prevederilor
a Codului
prevederilor de etică la
codului nivelul
Numărul  de unităţilor de
diseminări învăţământ
de bune
practici

 

 

Postarea pe site-urile scolilor a proiectelor comune, sugestiilor, iniţiativelor, apelurilor pentru proiecte comune.

 

Obiectiv specific 3.2. Intensificarea cooperării în domenuil combaterii corupţiei cu instituţiile competente.

 

 

 

 

Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de
verificare
3.2.1. Încheierea de Număr de Experienţă Conducerea În limita Permanent Număr de
protocoale de colaborare şi protocolale insuficientă unităţii de bugetului protocoale
comunicare  între  MEN  şi de învăţământ aprobat de
instituţiile furnizoare de date colaborare colaborare
din teritoriu (ISJ, consiliile încheiate şi
locale, unităţi de Număr de comunicare
învăţământ)   în   vederea ghiduri încheiate
operaţionalizării  bazei  de realizate
date   cu   proceduri   şi
instrumente de monitorizare
a  factorilor  vulnerabili din
educaţie, susceptibili de a
creea fapte de corupţie în
rândul personalului din
structura MEN
3.2.2.Intensificarea Număr de Expertiza Conducerea În limita Permanent Număr de
cooperării   cu   organele protocoale insuficientă unită_ii de bugetului protocoale
judiciare prin  valorificarea de învăţământ de
rezultatelor  activităţilor  de colaborare colaborare
audit şi control. şi şi
comunicare comunicare
încheiate. încheiate
Număr de
cazuri
semnalate
organelor
judiciare