Viziune si misiune

Școala Gimnazială „Angels” asigură fiecărui copil condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în cooperare cu toţi partenerii sociali interesaţi în dezvoltarea educaţiei şi promovarea dragostei şi a înţelegerii dintre şi pentru copii.

Școala Gimnazială „Angels” vizează următoarele aspecte, care derivă din nevoile de educație identificate la nivelul societății și al comunității:

 • dezvoltarea individuală a copilului de vârstă şcolară facilitând accesul la educaţie nondiscriminator;
 • crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ atât pentru beneficiarii direcţi, cât şi pentru beneficiarii indirecţi ai serviciilor educaţionale oferite;
 • asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur;
 • utilizarea instrumentelor educaționale moderne, europene și internaționale în dezvoltarea comunităţii de referinţă;
 • decizia de a oferi societăţii personalităţi bine pregătite, active şi apte care se pot integra în ciclul următor de școlarizare;
 • conştientizarea comunităţii de referinţă privind protecţia mediului şi a consumatorului de servicii educaţionale;
 • facilitarea contactelor culturale dintre societatea românească și reprezentanţii altor societăţi, din perspectiva stabilirii echilibrului dintre valorile naţionale şi globale;
 • promovarea unei imagini pozitive României pe plan internațional şi facilitarea condiţiilor pentru integrarea europeană în plan educaţional;
 • stimularea împlinirii individuale în contextul solidarităţii sociale.

Misiunea Școlii Gimnaziale „Angels”

Școala Gimnazială „Angels” îşi propune să asigure, în egală măsură, dezvoltarea intelectuală, socială, emoţională, spirituală și fizică şcolarului prin valorificarea potenţialului individual, punând în centrul atenţiei capacitatea acestuia de a se automotiva, de a se integra conștient și activ în grupul social de referinţă, cu accent pe educația multiculturală.

Colectivul profesoral şi consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale „Angels” este convins că prin crearea unor strategii de management educaţional bine ancorate în realitate, corect întemeiate ştiinţific şi transpuse în activitatea profesională se va implica în viaţa comunităţii de referinţă prin:

 • crearea de noi structuri flexibile care să acţioneze pentru dezvoltarea optimă a copiilor;
 • creşterea performanţelor copiilor de vârstă şcolară;
 • implicarea sporită în promovarea programelor educaţionale;
 • dezvoltarea bazei materiale;
 • colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, ONG-uri, parteneri sociali şi economici de interes în domeniul educaţiei.

Valorile noastre sunt următoarele:

 1. Instruirea și educația sunt prioritare.

Instruirea şi educaţia sunt cele mai importante activităţi care se desfăşoară în cadrul școlii noastre. Noi cerem combinarea aspiraţiilor înalte cu aplicarea riguroasă a învăţării active, în scopul formării competenţelor sociale. În școala noastră, copiii reprezintă prioritatea acţiunii noastre zilnice.

 1. Climatul educaţional multicultural

Istorie, tradiţii, valori şi limbi ale popoarelor europene vor fi încorporate în toate activitățile opţionale, în cadrul unui mediu educaţional multicultural.

 1. Valorizarea şi dezvoltarea individului

Susţinem că fiecare elev este înzestrat cu un set unic de abilităţi şi că sarcina noastră este dezvoltarea acestuia pentru a desăvârşi potenţialul fiecăruia ca fiinţă omenească. Programul nostru opţional şi extracurricular demonstrează angajamentul pentru o apropiere holistică faţă de educaţie. Suntem de acord că fiecare elev are un stil preferat de a învăţa şi năzuim să venim în întâmpinarea acestor preferinţe individuale. Credem în tratarea tuturor copiilor cu respect şi demnitate.

 1. Oportunităţi pentru fiecare

Școala se obligă să asigure oportunităţi egale şi să valorizeze fiecare elev, indiferent de capacităţile dovedite la înscriere, naţionalitate, mediu cultural sau religios din care provine.

 1. Parteneriate creative

Avem aşteptări înalte de la cadrele noastre didactice. Mentalitatea grupului de lucru din cadrul unității noastre de învățământ este una a rigorii, a standardelor înalte, a muncii în echipă, a perfecţionării continue şi a constantei căutări a „celor mai bune practici”, ca organizaţie în dezvoltare. În acest scop avem şi vom crea, în continuare, parteneriate cu alte organizaţii de profil, naţionale şi internaţionale, realizând schimburi de bune practici.

Deviza Școlii Gimnaziale „Angels”

Școala Gimnazială „Angels” se dorește o școală cu deschidere atât spre învăţământul în limba română, cât și spre cel în limba engleză , cu specificația că predarea se va realiza în limba română, după curriculum românesc, aprobat de MEN.

Scopul fundamental al școlii noastre este acela de a oferi un învățământ de calitate la standarde internaționale pentru următoarele niveluri: grădiniță, școala primară și școală gimnazială. Prin misiunea pe care ne-o asumăm, explicăm „De ce există școala?” și răspundem următoarelor nevoi identificate:

 • oferirea serviciilor de educaţie cu recunoaștere internaţională de cea mai înaltă calitate pentru a sprijini potenţialul extraordinar al beneficiarilor care ne frecventează la cele trei niveluri de învățământ, spre a deveni oameni cu valoare recunoscută la nivel global/mondial;
 • asumarea responsabilității de a fi poartă deschisă spre lume, locul unde vom cultiva tineri bine pregătiţi, cu spirit internaţional şi personalităţi de lideri;
 • dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil/elev, în funcţie de ritmul propriu şi de nevoile sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;
 • sprijinirea individuală pentru descoperirea, de către fiecare educabil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 • dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi educabili, cu adulţii şi cu mediul, pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi;
 • încurajarea explorărilor, a încercărilor şi a experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
 • sprijinirea fiecărui educabil în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini, necesare acestuia în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.