Echipa

REPARTIZAREA PE COMISII 2022-2023

ORGANIGRAMA 2022-2023

REPARTIZAREA PE COMISII 2021-2022

ORGANIGRAMA 2021-2022

 

Nr.  1035 / 03.09.2020                                          

                 REPARTIZAREA PERSONALULUI UNITATII IN COMISII PE PROBLEME

AN SCOLAR: 2020 – 2021

 

Nr.

crt.

COMISIA

                    ATRIBUȚII

MEMBRII COMISIEI

1.

COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

·        Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor de evaluare și asigurare a calității;

·        Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației;

 • Elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației.
 • RESPONSABIL:

 Prof. înv. primar Stemate Elena

 

 • MEMBRI:

 Prof. înv. primar Costache Ioana

Prof. înv. preșcolar Ispas Alina

Prof. înv. primar Rimbach Sorina

Oancea Roxana (părinte)

Vasile Iulian (manager)

Dincă Iulian (reprezentant Consiliul Local)

2.

COMISIA METODICĂ

·        Elaborează  proiectarea activității metodice la nivelul unității;

·        Ține evidența activităților demonstrative / științifice (referate) în registrul și dosarul  comisiei;

·        Consemnează în registrul de procese verbale activitățile desfășurate;

·        Întocmește raport semestrial /anual de activitate.

 • RESPONSABILI:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana – nivel primar

Prof. înv. preşcolar Ispas Alina – nivel preşcolar

 • MEMBRI:

Prof. înv. preşcolar Vișan Iustina

Prof. înv. preşcolar Dumitrache Issabela

Prof. înv. preşcolar Grădinaru Gabriela

Prof. înv. preşcolar Jarnea Andreea

Prof. înv. preşcolar Munteanu Claudia

Prof. înv. primar Stemate Elena

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

Prof. înv. primar Costache Ioana

Prof. înv. primar Rimbach Ana-Sorina

3.

COMISIA PENTRU CURRICULUM

·        Procură documentele curriculare oficiale(planul cadru,ordine emise,programe școlare, metodologii, cărți și auxiliare curriculare);

·        Asigură baza logistică pentru activitățile curriculare și extracurriculare;

·        Asigură aplicarea planului-cadru de învățământ;

·        Asigură cadrelor didactice consultanță în probleme de curriculum.

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Costache Ioana

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. preşcolar Munteanu Claudia

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

 

4.

COMISIA CU ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

·        Informează părinții cu privire la programul educativ al copiilor în grădiniță /școală

·        Se ocupă cu programarea și evidența acțiunilor extracurriculare;

·        Întocmește graficul anual al activităților extracurriculare.

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Jarnea Andreea

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. preşcolar Grădinaru Gabriela

 Prof. lb. engleză Mocanu Paula

5.

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ

Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului unității se face potrivit L.82 / 1991 (Legea contabilității), de regulă la sfârșitul anului

·        Controlează corectitudinea consemnării în procese –verbale de inventariere la timp a obiectelor existente, a obiectelor donate;

·        Participă la verificări și numărări de inventar;

·        Verifică fișele de inventar;

·        Întocmește proces—verbal de constatare ;

·        Prezintă propuneri pentru casare;

·        Aduce la cunostința Consiliului de Administrație constatările inventarierii

 • Întocmesc listele de inventar la începutul fiecărui an școlar;

·        Consemnează cu raport anual de activitate.

 • RESPONSABIL:

Prof. lb engleză Mocanu Paula

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Rimbach Sorina

Avramescu Violeta (contabil)

6.

COMISIA DE CASARE

·       Înregistează într-un proces-verbal cantitatea obiectelor din inventar scoase din uz;

·       Stabilește obiectele de inventar ce trebuie casate;

·       Hotărăște casarea acelor bunuri care au depășit termenul de folosință și scoaterea din uz a acelor bunuri care au suferit o deteriorare prematură;

 • RESPONSABIL:

Prof. inv. presc. Gradinaru Gabriela

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

Avramescu Violeta (contabil)

7.

COMISIA  PENTRU DESIGN

 • Asigurarea unui design plăcut în grădiniță / școală;
 • Popularizarea unor lucrari artistice in gradinita /școală;
 • Manifestarea receptivității la noutăți;
 • Crearea de decorațiuni interioare.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Visan Iustina

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. preşcolar Jarnea Andreea

Prof. înv. primar Rimbach Sorina

8.

COMISIA DE ÎNCADRARE ȘI SALARIZARE

·        Președintele comisiei – încadrează personalul conform studiilor și gradelor didactice;

 • Întocmește lunar statele de fucții, statele de salarii și stabilește încadrarea personalului conform studiilor, gradelor didactice și vechimii în muncă;
 • Verifică normele legale de încadrare și salarizare.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Avramescu Violeta (contabil)

Vasile Iulian (manager)

9.

COMISIA  PENTRU ACTIVITATEA CU PĂRINȚII

 • Planifică tematica activității cu părinții;
 • Responsabilul comisiei planifică ședintele cu consiliul reprezentativ al părinților;
 • Responsabilul comisiei redactează procesele-verbale din cadrul ședințelor cu consiliul reprezentativ al părinților;
 • Cadrele didactice consemnează în registrul comisiei procesele verbale de la ședințele cu părinții.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. preşcolar Gradinaru Gabriela

Prof. înv. primar Costache Ioana

 

10.

COMISIA PENTRU  LEĂTURA  CU  ȘCOALA

·        Păstrează permanent legatura între grădiniță și școală ;

·        Planifică activitățile comune  școală – grădiniță;

·        Participă activ la organizarea și desfășurarea proiectelor educaționale și extracurriculare școală – grădiniță

 

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Rimbach Sorina

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

Prof. înv. preşcolar Munteanu Claudia

 

11.

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

(S.S.M.)

Atribuțiile acestei comisii sunt prevăzute în Codul muncii(L.53/2003);

Normele generale privind protecția muncii(ediția 2000):

·        Instruiește periodic personalul didactic și nedidactic privind normele de protecție a muncii conform legislatiei pentru fiecare sector de activitate în parte;

·        Întocmește fișele de evidență a instructajelor;

·        Întocmește documentația pentru obținerea autorizației.

 • RESPONSABIL:

Brănişteanu Flori (INSPECTOR SSM)

 

 • MEMBRI:

Ilie Cătălina (asistent medical)

Prof. înv. preşcolar Dumitrache Issabela

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

Prof. înv. primar Costache Ioana

12.

COMISIA TEHNICĂ DE PREVENIRE ȘI STINGERE  A INCENDIILOR

(P.S.I.)

Funcționează potrivit prevederilor din H.G.51/1992,L.212/1997:

 • Face instructajul personalului si al  copiilor;
 • Verifică spațiile cu foc deschis și aparatura;
 • Verifică dotarea cu extinctoare;
 • Elaborează planul de evacuare.
 • Realizează graficul cu distribuirea instinctoarelor;
 • Difuzeză în sălile de clasă / grupă planurile de evacuare în caz de incendiu;
 • Prezintă materiale informative și de documentare care să fie utilizate de profesori în ativitatea de prevenire a incendiilor.
 • RESPONSABIL:

Brănişteanu Flori (inspector SSM, PSI)

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Stemate Elena

Prof. înv. preşcolar Dumitrache Issabela

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

Boiangiu Maria (asistent medical)

Ghiţă  Monica ( îngrijitoare )

13.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

·        Organizează dezbateri cu cadrele didactice referitoare la combaterea violenței între copii sau în familie;

·        Pregătește materiale informative pentru cadrele didactice;

·        Pregătește materiale informative pentru părinți;

·        Elaborează și aplică planul operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

·        Elaborează un program cu activități semeestriale /anuale

·        Monitorizează respectarea  ROI

·        Încadrarea în termen al responsabilităților , implicarea tuturor membrilor comisiei în activitate.

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Rimbach Sorina

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar  Costache Ioana

Prof. înv. preşcolar Ispas Alina

14.

COMISIA  PENTRU GESTIONAREA BDNE ȘI SIIIR

 • Creează și gestionează o bază de date cu informații referitoare la copii și la documentele școlare specifice;
 • Colectează datele necesare pentru baza de date;
 • Actualizează permanent datele modificate prin schimbarea documentelor cu caracter personal;
 • Răspunde cerințelor  ISJ Prahova și MEC referitare la încărcarea datelor în aplicația SIIIR. 
 • RESPONSABIL:

Secretar ,  Dănulescu Veronica

 

 • MEMBRI:

Vasile Iulian (manager)

Avramescu Violeta (contabil)

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

15.

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

 • Asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;
 • Organizează structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;
 • Coordonează și influențează rezultatele interacțiunii dintre salariați, în cadrul raporturilor  profesionale.
 • RESPONSABIL:

Vasile Iulian (manager)

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

Avramescu Violeta (contabil)

Dănulescu Veronica ( secretar )

 

16.

COMISIA DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE

 • Se documentează privind legislaţia în vigoare referitor la perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice;
 • Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ;
 • Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice, perfecţionarea o dată la cinci ani şi formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ;
 • Asigură participarea personalului didactic din unitatea de învăţământ la activităţile de formare continuă organizate la diferite niveluri (ISJ Prahova,  CCD, Universităţi, Colegii) în conformitate cu prevederile legilor în vigoare şi ale calendarului perfecţionării prin grade didactice realizat de MEC şi actualizat anual;
 • Întocmeşte, pentru fiecare cadru didactic, o FIŞĂ DE EVIDENŢĂ a formării continue, pe care o va păstra în DOSARUL FORMĂRII CONTINUE din unitatea de învăţământ;
 • Îndrumă cadrele didactice şi colaborează cu echipa manageriala a scolii pe domeniul perfecţionării.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Stemate Elena

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

Prof. înv. preşcolar  Ispas Alina

17.

COMISIA PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR

 • Verifică dosarele de înscriere ale copiilor și ține o evidență strictă a acestora;
 • Asigură buna desfășurare a procesului de înscriere a copiilor (cu respectarea metodologiilor de înscriere în grădiniță , înscriere la clasa pregătitoare, înscriere în învățământul primar)
 • Respectă calendarul înscrierilor și afișează pe site și la intrarea în unitate planul de școlarizare cu locurile vacante.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Dănulescu Veronica  (secretar)

Prof. înv. primar Costache  Ioana

18.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 • Elaborează un plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor în unitatea de învățământ;
 • Elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. presc.  Munteanu Claudia

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Stemate Elena

Prof. înv. preşcolar Grădinaru Gabriela

Oancea Roxana (părinte)

 

19.

COMISIA PENTRU URMĂRIREA FRECVENȚEI ELEVILOR ȘI A NOTĂRII RITMICE

 • Verifică periodic cataloagele pentru a urmări notarea ritmică și frecvența elevilor la orele de curs;
 • Obținerea situației prezenței la cursuri din evaluarea înregistrărilor realizate de către cadrele didactice;
 • Verifică folosirea tuturor instrumentelor  de evaluare și a numărului de calificative acordate fiecărui elev.
 • Constituirea legală a mediei semestriale și a celei anuale sau stabilirea calificativului anual;
 • Verificarea existenței a documentelor medicale ale elevilor scutiți de educație fizică;
 • Verificarea existenței unei concordanțe între calificativele trecute pe lucrările scrise și a calificativelor trecute în catalog.
 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Stemate Elena

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

20.

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

 • Programează serviciul pe şcoală;
 • Întocmeşte graficele profesorilor de serviciu pe şcoală/etaj si  al elevilor pe care  le  transmite directorului pentru avizare;
 • Afişează sarcinile profesorului de serviciu şi ale elevilor de serviciu :
 • Asigură logistica pentru  supravegherea elevilor în pauze ;
 • Supraveghează accesul elevilor în școală conform  orarului școlii;
 • Urmăreşte efectuarea serviciului pe şcoală de către profesori si elevi;
 • Propune măsurile de sancționare pentru cei care nu realizează serviciul pe școală;
 • Asigură reprogramarea personalului didactic în cazul unor indisponibilităţi (concediu boală, învoiri etc.);
 • Stabileşte programul de activitate al comisiei.

·        RESPONSABIL

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

·        Membri:

Prof. înv. primar Costache Ioana

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

21.

COMISIA  PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE

·        Asigura circulația informației cu privire la concursurile școlare incluse în CAEJ, CAEN, CAER;

·        Caută pe internet sau alte surse diverse concursuri de interes general și face o selecție a acestora;

·        Întocmește graficul de desfășurare a concursurilor în acord cu cel transmis de către inspectorii de specialitate;

·        Preia subiectele de la ISJ sau alte instituții abilitate;

·        Asigură participarea elevilor;

·        Pregătește sîlile de curs în care se desfășoară concursurile,  birotica necesară;

·        Stabilește profesorii supraveghetori și pe cei evaluatori;

·        Transmite rezultatele la ISJ sau la alți organizatori;

·        Se ocupă de organizarea, difuzarea, evaluarea și premierea concursurilor școlare.

 

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Stemate Elena

Prof. înv. primar Dancu Tiu Nicoleta

Prof. înv. primar Rimbach Sorina

Prof. înv. primar Costache Ioana

Prof. înv. preşcolar Gradinaru Gabriela

Prof. înv. preşcolar Ispas Alina

Prof. înv. preşcolar Dumitrache Issabela

Prof. înv. preşcolar Munteanu Claudia

Prof. înv. preşcolar Visan Iustina

Prof. înv. preşcolar Jarnea Andreea

22.

COMISIA DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

 • Contactează periodic firma de design web în vederea revizuirii sistematice a site-ului școlii și a materialelor publicitate;
 • Crează pagini de Facebook aferente fiecărei grupe/clase cu scopul popularizării programelor educaționale ale școlii la nivel regional și național;
 • Participă la emisiuni TV la posturile de televiziune locale și regionale;
 • Crează grupuri pe site-uri de socializare pentru fiecare grupă/clasă pentru menținerea contactului cu părinții și promovarea activitătților desfășurate în cadrul instituției;
 • Semnează contracte cu firme de publicitate în vederea promovării instituției și transmiterii de spoturi publicitare pe posturile de radio locale și naționale.
 • RESPONSABIL:

   Prof. înv. primar Rimbach Sorina

 

 •    MEMBRI:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

Prof. înv. preşcolar Ispas Alina

 

23.

COMISIA  DE ETICĂ

·        Aplica dispozițiile Codului Etic:

-primeşte plângerile şi sesizările venite din partea unor persoane sau a conducerii Școlii Primare „ Angels”; 

-examinează validitatea acestora din punctul de vedere al prevederilor Codului de Etică.

·        Elaborează un raport anual cu privire respectarea prevederilor şi principiilor din Codul de Etică;

·        Formulează propuneri referitoare la eventuala modificare sau corectare a Codului de Etică;

·        Oferă consiliere cu privire la modul de implementare a Codului de Etică.

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. preşcolar  Dumitrache Issabela

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Rimbach Ana-Sorina

Prof. înv. preşcolar Jarnea Andreea

24.

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARELOR

 • Stabileste criteriile de elaborare a orarelor;

·        Optimizează orarul școlar prin asigurarea unui echilibru între structurile pedagogice stabile și timpul disponibil;

·        Verifică corectitudinea datelor și valorifică  resursele pedagogice (umane, materiale, informationale, financiare) existente la nivelul  instituției școlare,

·        Modifică orarul școlii când este cazul (mișcarea cadrelor didactice, comunicări din partea MEC, ISJ);

·        Afișează orarul claselor și al cadrelor didactice și asigură transmiterea lor;

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Costache Ioana

Prof. înv. preşcolar Grădinaru Gabriela

Dănulescu Veronica (SECRETAR)

25.

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE

·       Coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei metodice a educatoarelor, cu responsabilul comisiei metodice de la învățământul primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali;

·       Elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației și Cercetării, în urma consultării părinților și a elevilor;

·       Identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației; Analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs;

·       Facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative.

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Costache Ioana

Mocanu Paula  (prof. lb. engleză)

 

26.

COMISIA DE MOBILITATE

·        Verificarea dosarelor candidaților (documentele de studii în concordanță cu Centralizatorul, avizele/atestatele necesare pentru ocuparea postului, promovarea probei practice/orale);

·        Ierarhizarea candidaților care solicită același post în ordinea descrescătoare a punctajului;

·        Întocmirea raportului scris cu propuneri de acordare / neacordare a acceptului pentru transfer;

·        Evaluarea obiectivă a cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate;
stabilirea unor punctaje intermediare (acolo unde grila este superficial detaliată) în vederea evaluării obiective;

·        Stabilirea punctajului cadrelor didactice care își depun dosarul la ISJ pentru diferite etape ale mișcării personalului didactic;

·        Întocmirea raportului scris înaintat CA pentru transferul prin consimțământ

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Nicolae Loredana

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar Stemate Elena

Vasile Iulian  (manager)

 

27.

COMISIA DE DESEGREGARE ȘCOLARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

·        Monitorizarea repartizării echilibrate a copiilor în grupe/clase, clădiri pentru asigurarea diversității socio –culturale a comunității;

·        Asigurarea protecției datelor cu caracter personal în procesele de colectare, procesare și comunicare a acestora;

·        Colectarea, raportarea și încărcarea pe platforma electronnică a datelor referitoare la indicatorii cuprinși în cadrul integrat de indicatori pentru monitorizarea  segregării școlare.

 • RESPONSABIL:

Prof. înv. primar Rimbach Ana Sorina

 

 • MEMBRI:

Prof. înv. primar  Costache Ioana

Prof. înv. preșcolar  Ispas Alina

Dănulescu Veronica  (secretar)